پێشەنگ

escape-from-mogadishu-2021-1
1:58:46

escape-from-mogadishu-2021-1

shadrama 11 جار بینداروە 3 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 3
42:50

درامای دۆنگ یی 3

kurddrama 4 جار بینداروە 2 رۆژپێش
درامای دۆنگ یی 1
45:22

درامای دۆنگ یی 1

kurddrama 3 جار بینداروە 2 رۆژپێش
درامای دۆنگ یی 19
43:04

درامای دۆنگ یی 19

kurddrama 3 جار بینداروە 14 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 2
44:57

درامای دۆنگ یی 2

kurddrama 2 جار بینداروە 2 رۆژپێش
درامای دۆنگ یی 5
43:58

درامای دۆنگ یی 5

kurddrama 2 جار بینداروە 24 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 6
43:48

درامای دۆنگ یی 6

kurddrama 2 جار بینداروە 24 کاتژمێر پێش
Strong Woman Do Bong Soon 11
46:35

Strong Woman Do Bong Soon 11

shadrama 2 جار بینداروە 21 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 4
44:49

درامای دۆنگ یی 4

kurddrama 1 جار بینداروە 24 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 7
44:33

درامای دۆنگ یی 7

kurddrama 1 جار بینداروە 23 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 9
44:42

درامای دۆنگ یی 9

kurddrama 1 جار بینداروە 23 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 10
44:23

درامای دۆنگ یی 10

kurddrama 1 جار بینداروە 23 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 11
44:22

درامای دۆنگ یی 11

kurddrama 1 جار بینداروە 23 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 13
44:41

درامای دۆنگ یی 13

kurddrama 1 جار بینداروە 15 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 14
44:24

درامای دۆنگ یی 14

kurddrama 1 جار بینداروە 15 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 15
44:00

درامای دۆنگ یی 15

kurddrama 1 جار بینداروە 15 کاتژمێر پێش