دراما

درامای دۆنگ یی 19
43:04

درامای دۆنگ یی 19

kurddrama 2 جار بینداروە 12 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 18
44:16

درامای دۆنگ یی 18

kurddrama 0 جار بینداروە 12 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 17
43:22

درامای دۆنگ یی 17

kurddrama 0 جار بینداروە 12 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 16
44:13

درامای دۆنگ یی 16

kurddrama 0 جار بینداروە 12 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 15
44:00

درامای دۆنگ یی 15

kurddrama 1 جار بینداروە 14 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 14
44:24

درامای دۆنگ یی 14

kurddrama 1 جار بینداروە 14 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 13
44:41

درامای دۆنگ یی 13

kurddrama 1 جار بینداروە 14 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 12
43:37

درامای دۆنگ یی 12

kurddrama 0 جار بینداروە 14 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 11
44:22

درامای دۆنگ یی 11

kurddrama 1 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 10
44:23

درامای دۆنگ یی 10

kurddrama 1 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 9
44:42

درامای دۆنگ یی 9

kurddrama 1 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 8
44:32

درامای دۆنگ یی 8

kurddrama 0 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 7
44:33

درامای دۆنگ یی 7

kurddrama 1 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 6
43:48

درامای دۆنگ یی 6

kurddrama 2 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 5
43:58

درامای دۆنگ یی 5

kurddrama 2 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 4
44:49

درامای دۆنگ یی 4

kurddrama 1 جار بینداروە 22 کاتژمێر پێش
درامای دۆنگ یی 3
42:50

درامای دۆنگ یی 3

kurddrama 4 جار بینداروە 1 رۆژ
درامای دۆنگ یی 2
44:57

درامای دۆنگ یی 2

kurddrama 2 جار بینداروە 1 رۆژ
درامای دۆنگ یی 1
45:22

درامای دۆنگ یی 1

kurddrama 3 جار بینداروە 1 رۆژ
Strong Woman Do Bong Soon 10
43:39

Strong Woman Do Bong Soon 10

shadrama 4 جار بینداروە 2 رۆژپێش
Strong Woman Do Bong Soon 9
43:13

Strong Woman Do Bong Soon 9

shadrama 5 جار بینداروە 3 رۆژپێش