کۆمیدی

شادی شۆ ئەڵقەی 20
38:04

شادی شۆ ئەڵقەی 20

هەڤاڵ حەسەن 4 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٩
29:44

شادی شۆ ئەڵقەی ١٩

هەڤاڵ حەسەن 1 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٨
32:04

شادی شۆ ئەڵقەی ١٨

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٧
31:11

شادی شۆ ئەڵقەی ١٧

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٦
32:03

شادی شۆ ئەڵقەی ١٦

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٥
29:23

شادی شۆ ئەڵقەی ١٥

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٤
34:03

شادی شۆ ئەڵقەی ١٤

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٣
31:29

شادی شۆ ئەڵقەی ١٣

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٢
31:53

شادی شۆ ئەڵقەی ١٢

هەڤاڵ حەسەن 1 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١١
34:47

شادی شۆ ئەڵقەی ١١

هەڤاڵ حەسەن 3 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی ١٠
33:49

شادی شۆ ئەڵقەی ١٠

هەڤاڵ حەسەن 1 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 9
33:02

شادی شۆ ئەڵقەی 9

هەڤاڵ حەسەن 3 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 8
33:56

شادی شۆ ئەڵقەی 8

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 7
31:50

شادی شۆ ئەڵقەی 7

هەڤاڵ حەسەن 1 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 6
31:25

شادی شۆ ئەڵقەی 6

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 5
33:44

شادی شۆ ئەڵقەی 5

هەڤاڵ حەسەن 3 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 4
33:04

شادی شۆ ئەڵقەی 4

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 3
36:47

شادی شۆ ئەڵقەی 3

هەڤاڵ حەسەن 2 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 2
38:01

شادی شۆ ئەڵقەی 2

هەڤاڵ حەسەن 1 جار بینداروە 12 رۆژپێش
شادی شۆ ئەڵقەی 1
36:05

شادی شۆ ئەڵقەی 1

هەڤاڵ حەسەن 1 جار بینداروە 12 رۆژپێش